Huurovereenkomst bij verhuur zaal

1            ALGEMEEN

1.1          Deze overeenkomst verplicht ondergetekenden tot naleving van de bepalingen van de wet, alsmede van de plaatselijke verordeningen en gebruiken met betrekking tot huur en verhuur, voor zover daarvan bij deze overeenkomst niet wordt afgeweken.

1.2          Het gehuurde bestaat uit de zaal (120 m2) met entree, keuken en de twee toiletgroepen. De entree, keuken, en de beide toiletten moeten, in zoverre dit nodig mocht zijn, met de leden van de scoutinggroep Lido ’76, gemeenschappelijk worden gebruikt.

1.3          Het gebruik van crêpepapier en / of confetti is verboden, dit omdat bij het nat worden van crêpepapier en / of confetti dit vlekken veroorzaakt op de linoleum vloer in de zaal en / of gang.

1.4          Er mogen geen bromfietsen of fietsen in het gebouw worden geplaatst.

1.5          De huurder heeft kennisgenomen van de “Handleiding voor de huurder”.

2             HET GEBRUIK

2.1          De huurder dient het gehuurde zelf te gebruiken als zaal, een en ander met inachtneming van eventueel bestaande zake­lijke rechten en van overheidswege (gemeentewege) gestelde of nog te stellen pu­bliekrechtelijke eisen.

2.2          De huurder is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, niet bevoegd het gehuurde geheel of gedeelte­lijk in (weder)huur, onderhuur of gebruik aan derden af te staan.

2.3          De huurder dient het gehuurde na gebruik in schone staat achter te laten. Afval wordt door de huurder zelf afgevoerd.  Na geconstateerde nalatigheid worden de ruimten “in opdracht van” de verhuurder schoongemaakt en zullen de kosten hiervoor separaat in rekening worden gebracht bij de huurder.

2.4          Het is ten strengste verboden om tijdens de huurperiode openlijk drank te verkopen (Horecawet).

2.5          Het is ten strengste verboden om in het gehele gebouw te roken.

3             VERANDERINGEN/VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN

3.1          De huurder mag uitsluitend na verkregen schriftelijke toestem­ming van de verhuurder veranderingen of voorzieningen, van welke aard ook, in, aan of op het gehuurde aanbrengen c.q. doen aanbrengen

3.2          Op last van de brandweer mogen er tijdens de verhuurperiode geen inventaris of goederen worden opgeslagen in de gang of de hal. De nooduitgangen dienen ten alle tijden gebruikt te kunnen worden. Binnen de hekken mogen geen voertuigen worden geplaatst, anders dan de aanhanger van Lido ‘76.

Hierop kan men worden gecontroleerd door de overheidsdiensten, bij overtreding hiervan wordt de borg ingetrokken en zijn ook alle kosten en gevolgen separaat voor rekening van de huurder.

4             TUIN, ERF, ERFAFSCHEIDINGEN, OPSTALLEN

4.1          De/het bij het gehuurde behorende tuin/erf mag niet worden ge­bruikt voor activiteiten en of voor opslag van goederen van welke aard ook.

5             ONDERHOUD EN RAPARATIES

5.1          De huurder is aansprakelijk voor het goed en vakkundig gebruik van alle in of aan het gehuurde aanwezige voorzieningen en installaties.

5.2          Indien de verhuurder gedurende de huurtijd het nodig oordeelt aan het gehuurde, aan het complex waartoe het behoort of aan belendin­gen reparaties of andere werkzaamheden te doen verrich­ten, zal de huurder de personen, nodig voor het verrichten van die werkzaamhe­den, in het gehuurde toelaten en die reparaties en werkzaamheden gedogen, zonder daartoe enige schadevergoeding of vermindering van betalingsverplichtingen te kunnen vorderen. De verhuurder zal omtrent het tijdstip van uitvoering der werkzaamheden zo mogelijk overleg met de huurder plegen. Eventuele materiële schade aan het gehuurde, ten gevolge van voorgenoemde werkzaamheden ontstaan, zal door en voor rekening van de ver­huurder worden hersteld.

6            SCHADE

6.1          De huurder zal alle nodige maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde, aan de in het gehuurde aanwezige leidin­gen, verwarmingsinstallatie(s) en/of warmwaterinstalla­tie(s), indien en voorzover in het gehuurde aanwezig. Hij zal de verhuurder onverwijld op de hoogte brengen van schade of gebre­ken die aan het gehuurde zijn ontstaan.

6.2          Alle schade en vernielingen aan het gehuurde, die door toedoen of nalatigheid van de huurder cq. de gebruiker(s) van het gehuurde gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht(en) ontstaan, anders dan voortvloeiend uit het normale gebruik daarvan, dien(t)(en), voor zover de verhuurder zulks wenst, op eerste aanzegging van de verhuurder door of vanwege de huurder en op zijn kosten geheel te worden hersteld. Indien de huurder zulks nalaat, vindt het herstel plaats door de verhuurder voor rekening van de huurder.

6.3          De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van derden wegens toegebrachte schade of veroorzaakte hinder, voort­vloeiende uit het gebruik van het gehuurde.

7             BESCHERMING WOON-/LEEFKLIMAAT

7.1          Het gebruik van het gehuurde dient zodanig te zijn, dat voor de omwonenden en/of huurders van hetzelfde complex geen onnodige hinder of (over)last ontstaat. Op politieverordening mag er vanaf 22.00 uur geen muziek of geluid geproduceerd worden dat overlast kan veroorzaken voor de buurtbewoners.

Bij overtreding hiervan wordt de borg ingetrokken en zijn ook alle kosten en gevolgen separaat voor rekening van de huurder.

Huren voor een volgende keer is dan meteen uitgesloten.

8             BETALING 

8.1          De huurder kan tot vier weken voor de huurdatum kosteloos annuleren. Bij annulering binnen drie weken voor de huurdatum worden annuleringskosten van €100,00 in rekening gebracht of verrekend met de reeds betaalde huursom.

8.2          De huurder ontvangt de borgsom van €150,00 binnen 7 werkdagen na de huurdatum retour mits de huurovereenkomst correct is nageleefd en de accommodatie in juiste staat is overgedragen aan de verhuurder.

9             TUSSENTIJDSE BEEINDIGING HUUROVEREENKOMST/IN GEBREKE ZIJN

9.1          Indien de betaling van de huursom en de borgsom niet binnen de in deze overeenkomst genoemde termijn nagekomen wordt, dient de huurder in gebreke te worden gesteld door de schuldeiser. Deze ingebrekestelling geschiedt door een aanmaning (per mail) aan de huurder waarin een redelijke termijn voor de nakoming van de verbintenis wordt gesteld. Zodra deze schriftelijke aanmaning niet wordt nageleefd treedt de huurder in verzuim.

9.2          Bij verzuim van de huurder kan de verhuurder de overeenkomst eenzijdig ontbinden en is de huurder verplicht de schade die de verhuurder daardoor lijdt te vergoeden.

9.3          In alle gevallen waarin de verhuurder een sommatie, ingebrekestel­ling of ander exploit aan de huurder doet uitbrengen, of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de huurder om deze tot ontrui­ming te dwingen, is de huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte -met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door de verhuur­der te betalen proceskosten- aan de verhuurder te voldoen.

10           SLOTBEPALINGEN

10.1        De huurder verklaart ermede bekend te zijn, dat de verhuurder na afloop van de huurtermijn weer de vrije beschikking over het gehuurde zal dienen te hebben, indien zulks naar het oordeel van de verhuurder noodzakelijk is.

Hij zal zich dan ook ten enenmale onthouden van het maken van enigerlei aanspraak op schadevergoeding dan wel op het beschik­baar stellen door de verhuurder van een vervangend object wanneer de huur is beëindigd.

10.2        De huurder is verplicht alle door de verhuurder aangewezen en aan te wijzen personen in het gehuurde toe te laten voor een controle op het naleven van de bepalingen van deze huurovereenkomst/huurvoorwaarden.

Datum laatste wijziging: 16-12-2017.